Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje:
Matea Koceić Boraska
Telefon: 021/355 141
e-mail: matea.koceic.boraska@splitskaobala.hr

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, NN 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:
1. elektroničke pošte na mail info@splitskaobala.hr i matea.koceic.boraska@splitskaobala.hr
2. poštom na adresu: Kralja Zvonimira 14/XI, 21 000 Split
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.
Splitska obala omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Splitske obale ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

Obrasci:

Korisni linkovi:

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije