Zakoni i odluke

Zakon, odluke:

Zakoni:

  1. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
  2. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14, 120/16)
  3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
  4. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
  5. Uredba EU 2016/679 Europskog palamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.
  6. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018

Odluke:

  1. Odluka o javnim parkiraliština na području Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br: 6/10, 24/10)